Algemene voorwaarden

Culinair hoogstaande desserts in een handomdraai op tafel?
Dát is Dessert Direct.

horeca groothandel, dessert groothandel, patisserie groothandel, patisserie amsterdam

Dessert Direct B.V.   – Horeca groothandel in desserts & garnituren                                                                           

Kvk nummer: 90864638

Bank: NL08 RABO 0307 5630 49

Algemene voorwaarden 

Van Dessert Direct B.V. te Haarlem, en van haar deelnemingen, alle hierna zowel afzonderlijk als  gezamenlijk aan te duiden met: Dessert Direct B.V., zoals vastgesteld per 12-07-2023

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dessert Direct B.V. gedane aanbiedingen en op alle door Dessert Direct B.V. aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Dessert Direct B.V.  aangegane overeenkomsten tot levering van producten en diensten aan afnemers van  Dessert Direct B.V.. 
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer”, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Dessert Direct B.V. in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Dessert Direct B.V. gesloten en/of te sluiten  koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “afnemer” ook  verstaan diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling  producten en/of diensten worden geleverd. 
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Dessert Direct B.V. daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met Dessert Direct B.V. schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één  of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer  daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen  overeenkomsten. 
 4. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. 

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 

 1. De aan Dessert Direct B.V. gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door Dessert Direct B.V. aanvaard, zodra het door Dessert Direct B.V. schriftelijk is bevestigd, dan wel Dessert Direct B.V. op andere voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is  begonnen. 
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra Dessert Direct B.V. het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen vijf  dagen na ontvangst van een order door Dessert Direct B.V. schriftelijk aan de afnemer is  meegedeeld dat de order niet is geaccepteerd.
 1. Elke met Dessert Direct B.V. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit ter keuze van Dessert Direct B.V.- dat Dessert Direct B.V. van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter  beoordeling van Dessert Direct B.V.; Dessert Direct B.V. heeft om deze reden het recht om een  order van een afnemer te weigeren. 
 2. Dessert Direct B.V. is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Dessert Direct B.V. verlangde zekerheid niet wordt gegeven,  kan Dessert Direct B.V. de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de  overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele  andere rechten zoals die voor Dessert Direct B.V. uit het gemene recht voortvloeien. 
 3. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d., door Dessert Direct B.V. bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid  verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd. 
 4. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Dessert Direct B.V., kan door Dessert Direct worden toegestemd in annulering van een order. Deze toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden gegeven. Bij annulering van een order door de afnemer  zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden en interesses aan de afnemer in rekening  worden gebracht. 
 5. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van of namens Dessert Direct B.V., binden Dessert Direct B.V. alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Dessert Direct B.V. uitdrukkelijk en  schriftelijk zijn bevestigd. 
 6. Dessert Direct B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding. 
 7. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dessert Direct B.V. is het de afnemer verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Dessert Direct B.V. gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met afnemer gelieerde  vennootschappen. 
 8. Indien met twee of meerdere afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst. 
 9. De afnemer machtigt Dessert Direct B.V. om de opdracht door een door Dessert Direct B.V. aan te wijzen derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De afnemer gaat akkoord met overdracht door Dessert Direct B.V. aan derde(n) van alle rechten  en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Dessert Direct B.V. met de afnemer gesloten  overeenkomst(en). 

Artikel 3 Prijzen 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in euro-valuta, exclusief BTW, op basis van de door Dessert Direct B.V. gehanteerde minimum-basishoeveelheden.
 2. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de computerbestanden van Dessert Direct B.V. zijn

opgenomen en zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende afnemer van  toepassing zijn. 

 1. De prijzen en aanbiedingen van door Dessert Direct B.V. aangeboden producten, welke zijn voorzien van een prijsetiket, zijn vrijblijvend. Bij verschil tussen de etiketprijs en de factuurprijs, is de factuurprijs bindend. 
 2. De afgeleverde hoeveelheden producten worden door Dessert Direct B.V. op een afleveringsdocument vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument  vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven. 
 3. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijs bepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door  Dessert Direct B.V. niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft Dessert  Direct B.V. het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht  of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding,  een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften. 
 4. De afnemer heeft het recht om, indien een in het vorig lid bedoelde prijsverhoging 20% of meer bedraagt de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn  afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van Dessert  Direct worden teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden  teruggehaald echter volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging,  diefstal en dergelijke. 

Artikel 4 Levering, leveringstermijnen en  leveringsrisico 

 1. Bij levering van het verkochte op het adres van de afnemer, zullen de door Dessert Direct B.V. opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De door Dessert Direct B.V. opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is  gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van  Dessert Direct B.V. zijn. Vertraging in de aflevering zal voor de koper geen aanleiding kunnen  zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door Dessert Direct B.V. ten dezen de  grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of  opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de afnemer  enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan Dessert Direct B.V. onbetaald heeft  gelaten. 
 2. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, wordt de wijze van transport door Dessert Direct B.V. bepaald. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare  laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei  wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het  terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen. 
 3. De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. Dessert Direct B.V. is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de afnemer te factureren.
 1. Indien en zodra de verkochte producten aan het adres van Dessert Direct B.V. ter beschikking van de afnemer zijn gesteld (of, indien hij de producten en niet onmiddellijk meeneemt, door de enkele mededeling van Dessert Direct B.V. dat het verkochte te zijnen behoeve is  afgezonderd), gaat het risico daarvan over op de afnemer. 
 2. Bij aflevering van de verkochte producten op het adres van de afnemer geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van Dessert Direct B.V.. Zodra de te leveren producten bij het bedrijf van de afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op  de afnemer. Verzoekt de afnemer om de producten levering op een andere dan de  gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan Dessert Direct B.V. de hieraan verbonden  kosten bij de afnemer in rekening brengen. 
 3. De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen  van een pakbon bevestigt de afnemer de ontvangst van de producten. Indien de afnemer  niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is Dessert Direct B.V.  gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.  
 4. Door Dessert Direct B.V. foutief geleverde producten kunnen uitsluitend geretourneerd worden, wanneer deze zijn voorzien van een door Dessert Direct B.V. verstrekte retour bon en welke producten dienen te voldoen aan de navolgende voorwaarden: 

– voorzien zijn van de originele collo-sticker of – indien niet gestickerd – worden  begeleid door een kopie van het afleveringsdocument, van welke de datum niet ouder is  dan 7 dagen. 

– zich bevinden in de originele, ongeopende verpakking. 

– door de afnemer niet geprijsd zijn. 

– behoren tot het normale Dessert Direct B.V.-assortiment. 

– in goede staat verkeren en tegen normale prijzen weder verkoopbaar zijn. – worden retour aangemeld binnen 24 uur na levering bij Dessert Direct B.V.. 

Folder-artikelen kunnen nimmer worden geretourneerd. In verband met de  koelketen richtlijnen van de overheid kunnen koel- en diepvriesproducten niet worden  retour genomen. In alle in dit artikel genoemde situaties waarin retourzending van de  producten niet mogelijk is, is tussen de afnemer en Dessert Direct B.V. wel een  koopovereenkomst tot stand gekomen en is derhalve de afnemer tot betaling verplicht. 

 1. Indien zich door leveranciers van Dessert Direct B.V. geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane product gebreken, dient de afnemer met de betreffende producten te handelen conform de door Dessert Direct B.V. in die gevallen  bekend gemaakte recall-procedure. 
 2. Er kan voor Dessert Direct B.V. geen plicht tot levering ontstaan, indien buiten Dessert Direct B.V. om door derden rechtstreeks aan een relatie van Dessert Direct B.V. producten worden geleverd waarvan de facturering via Dessert Direct B.V. geschiedt. 

Artikel 5 Klachten en Reclames 

 1. De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij afname van de door Dessert Direct B.V. geleverde producten kunnen worden  geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door de afnemer direct te worden  gemeld. Indien de afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt

vóórdat deze zijn betaald, verplicht de afnemer zich de betreffende producten af te  nemen en te betalen.

 1. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument , dan wel op andere directe wijze schriftelijk (per mail) aan Dessert Direct B.V. kenbaar te worden  gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen. 
 2. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse, koel- of diepvriesproducten gaat, per omgaande doch uiterlijk binnen 12 uren na aflevering door de afnemer aan Dessert Direct B.V. te worden meegedeeld.  Als het om andere producten gaat, dient dit uiterlijk binnen 48 uren na aflevering schriftelijk (per mail) aan Dessert Direct B.V. te zijn gemeld. 
 3. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op Dessert Direct B.V. betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Dessert Direct B.V. geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclame termijnen zijn verstreken, alsmede  ook in die situaties waarin de afnemer Dessert Direct B.V. onvoldoende medewerking verleent  ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop  klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Dessert Direct B.V.  beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat  de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de  afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt,  respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, danwel aan  derden heeft doorgeleverd, tenzij Dessert Direct B.V. daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft  gegeven of dat het duurzame gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van  toepassing is. 
 4. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal Dessert Direct B.V. zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Dessert Direct B.V., hetzij het gebrek herstellen  danwel een vervangend product leveren danwel, indien de koopsom voor het betreffende  product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De  afnemer zal terzake dit soort situaties van Dessert Direct B.V. nimmer enige 

schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Dessert Direct B.V. blijft  beperkt tot de waarde van de geleverde producten. 

 1. Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Dessert Direct B.V. wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door Dessert Direct B.V. verzonden  facturen bedraagt ten hoogste 5 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende  transactie(s) met Dessert Direct B.V. correct weer te geven en door de afnemer te zijn  goedgekeurd. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 

 1. De door Dessert Direct B.V. geleverde producten blijven eigendom van Dessert Direct B.V. tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten. De door Dessert Direct B.V. aan de afnemer geleverde producten zijn geleverd  onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en  kosten door de afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde  producten op de afnemer over; hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te  hebben op de langst opeisbare factuur.
 1. Alle in het bezit van de afnemer zijnde, van Dessert Direct B.V. afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de afnemer zijnde hoeveelheid producten naar soort en  samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn  vermeld. 
 2. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen. 
 3. Het is de afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Dessert Direct B.V. de afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten  onmiddellijk aan Dessert Direct B.V. ter beschikking te stellen. 
 4. De afnemer verleent Dessert Direct B.V. reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Dessert Direct B.V. geleverde producten zich bevinden, teneinde Dessert Direct B.V. in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de  onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat  onverlet het recht van Dessert Direct B.V. om van de afnemer vergoeding te eisen voor  geleden schade of gemaakte kosten tengevolge van de aan de afnemer toerekenbare  niet-nakoming. 

Artikel 7 Dessert Direct B.V.- online klantenpas 

 1. De Dessert Direct B.V.- online klantenpas ook wel inlogcodes genoemd voor de online webshop van Dessert Direct B.V.
 2. De afnemer heeft slechts toegang tot de online verkoopafdelingen van Dessert Direct B.V. door middel van inloggen met de Dessert Direct B.V.- online klantenpas. De toegang is daarbij beperkt tot de afnemer. 
 3. De afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dessert Direct B.V.- online klantenpas. Hij kan een derde voor eigen risico en verantwoording machtigen met de klantenpas aankopen te doen ten behoeve van de onderneming van de afnemer. 
 4. Bij het doen van aankopen met de Dessert Direct B.V.- online klantenpas zijn de onderhavigeverkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
 5. Indien de Dessert Direct B.V.- online klantenpas door een derde onbevoegd wordt gebruikt, is de afnemer verplicht dit direct na ontdekking aan de Klantenadministratie van Dessert Direct telefonisch te melden en dit binnen 24 uur nog eens schriftelijk (per mail) te  bevestigen aan de accountmanager, vertegenwoordiger, backoffice of administratieve  medewerker van Dessert Direct B.V.. Eerst nadat vorenbedoelde schriftelijke bevestiging bij  Dessert Direct B.V. is binnengekomen, is de afnemer niet meer aansprakelijk voor de  gevolgen van het gebruik van de klantenpas door onbevoegde derden. 
 6. Wijzigingen in de onderneming van de afnemer, zoals rechtsvorm, naam, adres, gemachtigde medewerkers en dergelijke, die invloed hebben op het rechtmatig gebruik van de Dessert Direct B.V.- online klantenpas, dienen zodra de wijziging zich voordoet door  de afnemer direct aan de Klantenadministratie van Dessert Direct B.V. schriftelijk te worden  gemeld. De nieuwe gegevens zullen door Dessert Direct B.V. worden toegepast en aanvaard

na een redelijke termijn voor beoordeling en verwerking, echter binnen 15 werkdagen na  datum van ontvangst van die gegevens. 

 1. De Dessert Direct B.V.- online klantenpas blijft eigendom van Dessert Direct B.V., die deze ieder moment, zonder opgaaf van redenen onmiddellijk bij de afnemer kan terughalen, c.q. het gebruik ervan kan blokkeren. Bij beëindiging dan wel overdracht van het bedrijf van de  afnemer heeft Dessert Direct B.V. het recht de klantenpas te laten vervallen. 

Artikel 8 Facturering en Betaling 

 1. De facturering van geleverde producten en diensten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer. De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Dessert Direct dient door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso plaats te  vinden. De eindbedragen worden 14 dagen na bestelling automatisch geïncasseerd  tenzij er anders schriftelijk is overeengekomen met Dessert Direct B.V.. 
 2. Van voormelde betalingswijze kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Dessert Direct B.V. een afwijkende betalingswijze uitdrukkelijk door middel van een jaarlijkse conditie brochure of op andere schriftelijke wijze aan de afnemer heeft kenbaar gemaakt.  In die gevallen dienen alle betalingen te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte  betalingstermijn, gerekend vanaf de factuurdatum. 
 3. De aan de afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van credit-valutering van de rekening van Dessert Direct B.V. als de dag van  betaling. De afnemer is niet gerechtigd op zulke betalingen aan Dessert Direct B.V. een  korting of compensatie toe te passen. 
 4. Indien de afnemer niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is Dessert Direct B.V. gerechtigd aan de afnemer een dagrente in rekening te  brengen gelijk aan ten hoogste 5% ‘s jaars boven de euro-basisrente, zoals die op het  moment van berekening gehanteerd wordt door de meerderheid van de algemene  banken in Nederland, gedeeld door de factor 365, afgerond op 2 decimalen. 
 5. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom,  met een minimum van € 50,00 en onverminderd het recht van Dessert Direct B.V. om verdere  redelijke kosten bij de afnemer in rekening te brengen. 
 6. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt  enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering,  waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks  ongeacht de omschrijving die de afnemer aan de betaling mocht hebben gegeven. 
 7. Dessert Direct B.V. is gerechtigd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke Dessert Direct B.V. van de afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 1. Dessert Direct B.V. aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Dessert Direct B.V.. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid  voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft  geleid. 
 2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Dessert Direct B.V. voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer  Dessert Direct B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derde(n)  eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit  artikel is bepaald. 
 3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardtDessert Direct B.V. geen aansprakelijkheid.
 4. De afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door Dessert Direct B.V. geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen  enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken  aan de producten. 
 5. Indien Dessert Direct B.V. naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een  gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich aan zulke maatregelen  medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen  voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door Dessert Direct B.V.. 
 6. Voor zover de door Dessert Direct B.V. geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat Dessert Direct B.V. bij consumering dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele  aansprakelijkheid meer aanvaardt. De afnemer dient ervoor in te staan dat producten  waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data  niet meer worden verwerkt of verkocht. De afnemer vrijwaart Dessert Direct B.V. uitdrukkelijk  terzake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het  consumeren c.q. het gebruik van door Dessert Direct B.V. geleverde producten, indien deze  door de afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt,  dan wel verkocht. 
 7. Omdat de normale controlemogelijkheden m.b.t. de kwaliteitsbewaking van artikelen bij verkoop aan de tussenhandel niet langer mogelijk zijn, is het de afnemer niet toegestaan om artikelen van één der Exclusieve Merken, Fancy Labels of Private Brands die door  Dessert Direct B.V. worden gevoerd, te verkopen aan tussenhandelaren. Bij overtreding van  dit verbod sluit Dessert Direct B.V. elke aansprakelijkheid uit en zal Dessert Direct B.V. eventuele  schade op de afnemer verhalen.

Artikel 10 Overmacht 

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Dessert Direct B.V. welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dessert Direct B.V. kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de  nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van  oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en  vervoer storingen van welke aard ook, wanprestatie door 

(toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of  besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand,  explosie, vorst, sneeuw overlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen. 

 1. Indien Dessert Direct B.V. door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Dessert Direct B.V. het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Dessert Direct B.V.. Dessert  Direct is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van  Dessert Direct B.V., om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan  de omstandigheden. 

Artikel 11 Wanprestatie en ontbinding 

 1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft Dessert Direct B.V. ingeval van wanprestatie van de afnemer ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Dessert Direct B.V.. Dessert Direct B.V.  is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door Dessert Direct B.V. geleden  schade. 
 2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Dessert Direct B.V. eveneens, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien de afnemer surséance van betaling of een gerechtelijke schuld-saneringsregeling heeft aangevraagd, zijn  onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien de afnemer het voornemen heeft  Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Dessert  Direct op de afnemer heeft terstond opeisbaar zijn. 

Artikel 12 Conversiebepaling 

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet  als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
 1. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.  Artikel 13 Overdracht en verval van rechten 
 2. Dessert Direct B.V. is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aanderden over te dragen.
 3. Iedere vordering tegen Dessert Direct B.V. vervalt, indien Dessert Direct B.V. niet binnen 12maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

Artikel 14 Toepasselijk recht, geschillen en  bevoegde rechter 

 1. Op de tussen Dessert Direct B.V. en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend hetNederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen Dessert Direct B.V. en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat  van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling  tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen. 
 3. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Dessert Direct B.V. gesloten overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dessert Direct B.V. het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde  rechter in de woonplaats van de afnemer. 

Artikel 15 Vindplaats Algemene Voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn vindbaar in de webshop en op het klantformulier van Dessert Direct B.V. Horeca groothandel in desserts & garnituren. 

Stukje tekst over de algemene voorwaarden van dessert direct.Stukje tekst over de algemene voorwaarden van dessert direct.Stukje tekst over de algemene voorwaarden van dessert direct.Stukje tekst over de algemene voorwaarden van dessert direct.

banana ice cream, desserts, patisserie, horeca, groothandel, leverancier, hotel, catering, kant-en-klaar dessert, luxe desserts
 

Verdonck Ambachtelijk Roomijs

Nieuw en exclusief bij Dessert Direct! 

Ontdek de pure verrukking van Verdonck’s Ambachtelijk Roomijs.

Gemaakt met liefde en vakmanschap voor een onvergetelijke smaakbeleving.